Meie kool

Suure-Jaani kool on Suure-Jaani vallale kuuluv üldhariduskool, mis on loodud Suure-Jaani vallavalitsuse 27. veebruari 2014. aasta määrusega nr 26. Vallavalitsus otsustas, et alates 1. augustist 2014 lõpetatakse Kildu põhikooli, Tääksi põhikooli ning Sürgavere lasteaed-põhikooli tegevus. Suure-Jaani gümnaasiumi põhikooliosast moodustati Suure-Jaani kool, mille tegutsemisvorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool, kus toimub õpe kõigil kolmel põhikooliastmel (1.-9. klass). Koolil on õppekohad Suure-Jaanis (1.-9. klass), Sürgaveres (1.-6. klass), Tääksis (1.-6. klass) ning Kildul (1.-6. klass), lisaks lasteaiarühm Sürgaveres ja Tääksis.
2014/15. õppeaastal toimus kooli kõigis õppekohtades õpe kolmes kooliastmes. Kildu õppekohas õppis 40 last, Suure-Jaanis 212, Sürgaveres 23 ning Tääksis 30, kokku 305 last. Lisaks oli Sürgavere lasteaiarühmas Vembu 20 last ning Tääksi lasteaiarühmas Täksikud 16 last. Koolis töötas kokku 60 pedagoogi 34 õpetajakohal.
2015/16. õppeaasta 10. novembri seisuga õpib koolis kokku 284 õpilast, neist Kildul 24, Tääksis 9, Sürgaveres 16 ja Suure-Jaanis 235 õpilast. Lasteaias käib kokku 36 last, neist 20 Sürgavere ning 16 Tääksi rühmas.
Kildu, Sürgavere ja Tääksi õppekohtades toimub õpe 1.-2. kooliastmes, Suure-Jaanis kõigis kolmes põhikooli kooliastmes.
Koolis töötab 2015/16. õppeaastal 52 pedagoogi 27 õpetajakohal.
Kooli põhiülesanne on säilitada hea maine ja usaldusväärsus kohalikus kogukonnas ja ühiskonnas, võimaldada kõigile õppijatele võimetekohane kvaliteetne haridus ja tagada eelkoolieelses eas lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.
Suure-Jaani Kooli olulisimaks põhimõtteks on head suhted ja omavaheline läbisaamine, mida toetavad meie põhiväärtused. Nendeks on:
1) kokku hoidev kool – lugupidamine enda ja teiste vastu, koostöö, sallivus, kriitiline mõtlemine;
2) ausus ja vastutustundlikkus – oma tegude eest vastutamine, oma tegevustes aus olemine;
3) rõõm – positiivne hoiak õppimisse, tegutsemise rõõm, rõõm headest suhetest, hoolimine, märkamine;
4) töökus ja ettevõtlikkus – julgus uute loovate ja innovaatiliste ideedega välja tulla, algatada ja võime alustatu lõpule viia ja tagajärgede eest vastutada


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar